Rokontartás

Rokontartás

Mikor és kitől kaphatok rokontartást? (Rokonok eltartása)

Az jogosult tartásra – rokonaival szemben – aki magát eltartani nem tudja, és akinek tartásra kötelezhető házastársa nincs, illetve nem érdemtelen. Tartásra rászorult az, aki magát eltartani nem tudja, megélhetéséről gondoskodni akár idős kora, akár munkaképtelensége miatt, illetve egyéb jövedelme hiányában nem tud. Amennyiben részlegesen el tudja ugyan magát tartani, de jövedelme teljes mértékű tartást nem biztosít, megállapítható a tartás kiegészítésére való rászorultság.

A tartásra jogosultat rokonai közül elsősorban leszármazói kötelesek eltartani. Amennyiben a tartásra jogosulnak tartásra kötelezhető leszármazói nincsenek, eltartása felmenő rokonait terheli. Annak a rokonnak áll be a tartási kötelezettsége, aki a jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb áll. Azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető egyenesági rokona nincs, nagykorú testvére köteles eltartani; ez a kötelezettség azonban csak annyiban terheli, amennyiben ezt saját maga, házastársa és tartásra rászoruló egyenesági rokonai tartásának veszélyeztetése nélkül teljesíteni képes. A mostohagyermek akkor köteles eltartani tartásra rászoruló mostohaszülőt, ha az ő eltartásáról hosszabb időn át gondoskodott.

Mikor tagadhatom meg a rokonom eltartását? (Rokontartás megtagadása)

Házastárs esetén akkor tagadható meg a tartás, ha a különélő házastárs érdemtelen, vagy a tartás veszélyezteti a kötelezett saját, valamint annak a megélhetését, akinek eltartására a házastársával egysorban köteles.  Volt házastárs esetén akkor, ha nem önhibáján kívül szorul rá, vagy érdemtelenné vált (pl. ha szándékosan a másik volt házastárs érdekeit durván sértő magatartást tanúsított, vagy a társadalmi együttélés szabályait egyébként olyan módon és mértékben sértette meg, hogy a tartási kötelezettség teljesítése már nem várható el).

Mind az egyenesági, mind oldalági rokonok körében a tartás alapvető feltétele, hogy a tartásra jogosult szintén ne legyen érdemtelen, illetve a kötelezett képes legyen a tartás nyújtására.

Speciális eset, ha több tartásra jogosult van, és a kötelezett nem képes valamennyit eltartani, akkor a törvény egy sorrendet állapít meg: a gyermek és a szülő megelőzi a többi rokont, a leszármazó megelőzi a felmenőt, a közelebbi rokon megelőzi a távolabbi rokont, a gyermek megelőzi a házastársat, a házastárs megelőzi a többi rokont.

Nem köteles mást eltartani az, aki ezáltal a saját szükséges tarását veszélyeztetné. E szabály alóli kivétel, hogy a gyermekét a szülő saját, szükséges tartásának rovására is köteles eltartani.

Hogyan kell eltartanom a tartásra jogosult rokonaimat? (Rokontartás teljesítés módja)

A tartartást a kötelezett – választása szerint – saját háztartásában természetben vagy havonként pénzben szolgáltatja. A jogosult kérheti, hogy a kötelezett a tartást pénzben szolgáltassa. Ha a tartásra jogosult idős, akkor a tartás kiterjed a gondozás költségeire, illetve azzal kapcsolatos szolgáltatásokra. A tartás teljesítését pedig mindig a kötelezett anyagi viszonyaihoz képest kell tejesíteni, és a jogosultat azzal köteles ellátni, ami a jogosult megélhetéséhez szükséges.

Hogyan kell a kiskorú gyermeket illető tartást teljesíteni? (A kiskorú gyermeket megillető tartás teljesítésének módja)

A gyermeket – akár vér szerinti, akár örökbefogadott gyermekről legyen szó – gondozó szülő a tartást természetben kell nyújtania (ebbe bele tartozik a nevelés, gondozás, élelmezés, ruházkodás, lakás biztosítása), a különélő szülő pedig elsősorban pénzben szolgáltatja a tartást. A gyermektartásdíjáról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. Jellegzetessége, hogy a szülők saját, szükséges tartásának rovására is kötelese eltartani gyermekét. Ez viszont nem érvényes abban az esetben, ha a gyermek tartása saját vagyonának jövedelméből megoldható, vagy a gyermek más, tartásra kötelezhető egyenesági rokona van.

Mikor kérhetem a gyermektartásdíj megelőlegezését? (Gyermek tartásdíj megelőlegezése)

A gyermek tartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részre a szükséges tartást nyújtani.

Az eljárást a tartásdíjra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve gondozója kezdeményezheti és helye van mind kiskorú, mind nagykorú tartása esetén.

El kell tartanom nagykorú gyermekemet? (Nagykorú gyermek tartása)

Nagykorú gyermek tartását megalapozhatja munkaképtelensége, betegsége, illetve az életpályára való felkészülést szolgáló tanulmányok folytatása. A gyermek az utóbbi esetben azért szorul rá a tartásra, mert szükséges tanulmányait végzi, azaz szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanfolyamot, illetve egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytat. Ha a gyermek a középiskola befejezése után a választott életpályára előkészítő tanfolyamra, főiskola, vagy egyetem nappali tagozatára felvették, a tartásra kötelezett s arra képes szülő nem hivatkozhat arra, hogy a nagykorúságát elért gyermek munkaviszonyt létesítsen és tanulmányai költségéről, valamint megélhetéséről maga gondoskodjon.