Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Mi az a bejegyzett élettársi kapcsolat? Hogy jön létre? (A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte)

Bejegyzett élettársi kapcsolatra 2009. január 1-jétől lehet lépni akkor, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, azonos nemű, tizennyolcadik életévét betöltött személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban kíván élni. Tehát bejegyzett élettársi kapcsolatra kizárólag azonos nemű személy léphet, azonban fontos, hogy kiskorú személy nem léphet bejegyzett élettársi kapcsolatra. Az élettársi kapcsolat bejegyzése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Főszabályként a bejegyzett élettársi kapcsolatra a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1954. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Azonban vannak eltérések is, így a közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések a házasságról és a családról szóló törvényből nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra.

Meg lehet szűntetni a bejegyzett élettársi kapcsolatot? (A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnése)

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik az egyik élettárs halálával, vagy ha az élettársak egymással házasságot kötnek, valamint az élettársi kapcsolat megszüntetésével (amely ugyanúgy szűnhet meg mint a házasság). A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor is megszűnik, ha az élettársak közös megegyezése alapján a közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszünteti. A jegyző akkor szűnteti meg, ha azt az élettársak befolyásmentesen, közösen kérik, az élettársaknak nincs közös kiskorú és nincs tartásra jogosult gyermekük, és az élettársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás használata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével – az élettársi közös vagyon megosztása kérdésében megegyeztek úgy, hogy azt közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A közokirat elkészítésére az a közjegyző is jogosult, aki a bejegyzett élettársi kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatására – a felek választása szerint – az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezők utolsó közös lakóhelye volt, vagy akinek az illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye van. Ha a kérelem előterjesztésekor a feleknek nincs belföldi lakóhelye, az eljárást az élettársi kapcsolatot az anyakönyvi nyilvántartásba bejegyző anyakönyvvezető működési területe szerint illetékes közjegyző folytatja le.

A felek – eltérő megállapodás hiányában – egyenlő arányban viselik az eljárás költségeit, a jogi képviselettel kapcsolatos költségeket pedig mindegyik fél maga viseli.

A közjegyző végzése ellen fellebbezésnek van helye a közjegyző székhelye szerinti megyei bírósághoz. A felek egyezségét jóváhagyó és a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, és az ellen felülvizsgálati kérelem sem terjeszthető elő.

Hogyan alakul a gyermekek jogállása a bejegyzett élettársi kapcsolatban? (Nyilatkozat az apaságról)

Az élettársi kapcsolat bejegyzését megelőző eljárás során – ha a felek különböző neműek, és a nőnek rendezetlen családi jogállású gyermeke van – az anyakönyvvezető a személyesen jelenlevő férfi figyelmét felhívja arra, hogy ha leendő bejegyzett élettársának gyermekét az élettársi kapcsolat bejegyzését megelőzően magáénak ismeri el, – jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén – őt kell a gyermek apjának tekinteni. Apai elismerő nyilatkozatot az élettársi kapcsolat bejegyzéséig lehet tenni, és azt nem lehet visszavonni. Az apai elismerő nyilatkozat alapján a férfi élettársat akkor lehet a gyermek apjának tekinteni, ha a nyilatkozat megtételétől számított hat hónapon belül az élettársi kapcsolatot bejegyzik.

A törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását, sőt a bejegyzett élettársak együttesen sem fogadhatnak örökbe, és arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét fogadja örökbe.

Külföldi létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot? (Nem magyar állampolgár élettársi kapcsolatának bejegyzése)

Azonos külföldi állampolgárságú felek az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő külképviseleti hatóságnál is létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi. A bejegyzéskor a felek anyanyelvüket is használhatják. Ha a felek vagy a tanúk, illetőleg ezek egyike a magyar nyelvet nem beszéli, továbbá, ha az anyakönyvvezető a felek vagy a tanúk, illetőleg ezek egyike által beszélt idegen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a felek gondoskodnak.

Hogyan tudok külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni? (Tanúsítvány élettársi kapcsolat külföldön történő bejegyzéséhez)

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező személy, aki külföldön kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, az ehhez szükséges tanúsítvány kiadását a lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kérheti. Bejelentett, érvényes lakcím hiányában az érintett kérelmét az utolsó bejelentett lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjesztheti. A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampolgár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy az eljáró magyar anyakönyvvezető előtt tett és hitelesített nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a tervezett élettársi kapcsolat bejegyzésének tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a születési családi és utónevet, a házassági nevet, a születés helyét és idejét, a nemet, a családi állapotot, a szülők születési családi és utónevét, továbbá a nyilatkozó lakóhelye és állampolgársága is megállapítható belőle.

Hogyan történik az élettársi kapcsolat bejegyzése? (Az élettársi kapcsolat bejegyzése)

Az anyakönyvvezető a bejegyzés időpontját a felek kívánságát is figyelembe véve tűzi ki. Az élettársi kapcsolat bejegyzése nyilvános és ünnepélyes (ettől persze a felek eltérhetnek).

Az anyakönyvi bejegyzést megelőzően az anyakönyvvezető előbb az egyik, majd a másik félhez külön-külön a következő kérdést intézi: „Kijelenti-e (itt megnevezendő az a fél, akihez a kérdést intézi), hogy az itt jelen lévő (megnevezett másik féllel) bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít?”. Ha a feltett kérdésre mindkét fél egybehangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezető a következő kijelentést teszi: „Megállapítom, hogy (itt megnevezendő az egyik majd a másik fél) a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény értelmében bejegyzett élettársak.” Az eljárás a felek kérésére az adott, Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén is lefolytatható. A felek, a tanúk és az anyakönyvvezető, továbbá – ha közreműködött – a tolmács az anyakönyvi bejegyzést aláírják.