Örökbefogadás

Örökbefogadás

Hogyan lehet örökbe fogadni?

Az örökbefogadásnak két fajtája van: nyílt és titkos. A két típust annak alapján lehet elkülöníteni, hogy a szülő ismeri-e az örökbefogadó szülőket és így járult hozzá gyermeke örökbefogadásához vagy anélkül járul hozzá az örökbefogadásához – azaz mond le a gyermekről –, hogy az örökbefogadó szülőket ismerné, illetve hozzájárulására felróható magatartása miatt nincs szükség. Az előbbi esetben nyílt, az utóbbi esetben titkos örökbefogadásról beszélünk. Viszont az örökbefogadást követően a két típus semmilyen vonatkozásban nem különbözik egymástól.

A vérszerinti szülő tarthat kapcsolatot a gyermekkel az örökbefogadás után?

Az a tény, hogy akár egy nyílt örökbefogadás esetén a vérszerinti szülők és az örökbefogadó szülők ismerik egymást, jogilag nem ad alapot arra, hogy a vér szerinti szülő a gyermekkel bármilyen formában az örökbefogadást követően kapcsolatot tartson.

Még nem született meg a gyermekem, de nem szeretném megtartani, mit tegyek?

Örökbefogadás esetén a törvény megengedi, hogy a szülő úgy is megadhatja hozzájárulását az örökbefogadáshoz, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. A nyilatkozattételre a gyermek születése előtt is sor kerülhet. A szülő a gyermek hathetes korának betöltéséig visszavonhatja és erre őt figyelmeztetni kell.

Hogyan lehetek örökbefogadó? (örökbefogadás feltételei)

Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvőképes, nagykorú személy lehet, aki örökbefogadás előtti tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett, és személyisége, valamint körülményei alapján (a gyámhivatal által hozott határozatának értelmében) alkalmas a gyermek örökbefogadásra, továbbá a gyermeknél legalább 16. legfeljebb 45 évvel idősebb. A rokoni, illetve a házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől, illetve a felkészítő tanfolyam elvégésétől általában eltekintenek.

Nem fogadhat örökbe az, aki a szüli felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll.

Mikor nincs szükség a vér szerinti szülő hozzájárulására az örökbefogadáshoz?

Azt hogy mikor nincs szükség a vér szerinti szülő hozzájárulásához, azt a törvény pontosan felsorolja. Minden egyéb esetben az örökbefogadás nyílt. Nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, aki a szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll. Szintén nincs szükség annak a szülőnek a hozzájárulására, akinek intézeti nevelt gyermekét a gyámhatóság örökbefogadhatónak nyilvánította. Annak a szülőnek a hozzájárulására sincs szükség, aki gyermekét, annak érdekében, hogy más nevelje fel – személyazonosságának feltárása nélkül – az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül a gyermekéért nem jelentkezik. Az örökbefogadó házastársának hozzájárulására sincs szükség, ha a házastársak között az életközösség megszűnt. Végül sem a szülő, sem a házastárs hozzájárulására nincs szükség, ha cselekvőképtelen, vagy ismeretlen helyen van.

Hogyan alakul az örökbefogadási eljárás? (Örökbefogadási eljárás)

Az örökbefogadást megelőzi az örökbefogadás előtti eljárás. Az örökbefogadás előtti eljárás célja, hogy megállapítsák, hogy az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján alkalmas-e a gyermek örökbefogadására. Az örökbefogadni szándékozó személynek alkalmassági vizsgálaton, tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon kell részt vennie, továbbá környezettanulmányt végeznek.

Az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyezi. Az engedély megadásához a felek egyetértő kérelmét tartalmazó nyilatkozat, továbbá a gyermek szüleinek valamint a házasságban élő örökbefogadó házastársának hozzájárulása szükséges.

A gyámhivatal a gyermek érdekében elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást engedélyezi (de még ekkor sem fogja engedélyezni a gyámhivatal, ha az a kiskorú érdekeivel ellentétben áll, vagy közérdeket egyébként sérti, illetve ha akár a felek, akár az eljárásban egyéb módon közreműködő személyek vagy szervezetek részére haszonszerzéssel jár).

Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. (A gyámhivatal a kérelem benyújtásától számítva 30 napon belül hozza meg a határozatát.)

Az örökbefogadás alatt az örökbefogadott személyt csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe.

Külföldiként hogyan fogadhatok örökbe? (Külföldre történő örökbefogadás)

Az örökbefogadásra irányuló szándékot a külföldi állampolgárságú örökbefogadó személy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél, illetve a magyar külképviselet konzuli tisztviselőjénél jelentheti be. Itt is a gyámhivatal vizsgálja meg a külföldi örökbefogadás feltételei fennállnak-e (kiskorú érdekeivel ne álljon ellentétben, közérdeket ne sértse, ne járjon haszonszerzéssel) és dönt a gyermeknek az örökbefogadni szándékozó személyhez gondozásra történő kihelyezéséről.

Örökbefogadottként kaphatok-e tájékoztatást a vér szerinti szüleimről? (Tájékoztatás a vérszerinti szülőkről)

Az örökbefogadott vér szerinti szülőjének adatairól kérhet tájékoztatást a gyámhivataltól. A tájékoztatás megadásához szükséges az örökbefogadó vagy más törvényes képviselő meghallgatása, ha az örökbefogadott még kiskorú. Természetesen nincs szükség meghallgatásukra, ha ők cselekvőképtelenek, ismeretlen helyen távol vannak, vagy meghallgatásuk elháríthatatlan akadályba ütközik.

Adhatok új családi nevet az örökbefogadott gyermekemnek? (Névviselési jog)

Természetesen igen, az örökbefogadott gyermek az örökbefogadó családi nevét viseli. A gyámhatóság pedig kivételesen megengedheti, hogy az örökbefogadott megtarthassa addigi családi nevét.

A gyámhatóság engedélyezheti az örökbefogadott utónevének a megváltoztatását is. Az utónevet az örökbefogadók határozzák meg.

Örökölhet-e tőlem örökbeadott gyermekem? (Öröklési jogi hatás)

Ha az örökbefogadás titkos volt, akkor az örökbefogadottnak a vér szerinti rokonaival – az örökbefogadás fennállása alatt – nincs törvényes öröklési kapcsolata. Ha azonban nyílt örökbefogadás történt, akkor a bér szerinti rokonokkal fennmarad az öröklési kapcsolat. Az örökbefogadott a vér szerinti rokonai után is örököl, illetve az örökbefogadó és rokonainak kiesése után az örökbefogadott után is örökölnek a vér szerinti rokonok. Mindezek mellett az örökbefogadott örököl az örökbefogadóktól is.

Mi történik, ha örökbefogadott gyermekemet valaki gyermekének ismeri el? (Örökbefogadott gyermek elismerése)

Az örökbefogadás hatálytalanná válik, ha az örökbefogadó az örökbefogadottat teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal gyermekeként ismeri el, vagy ha az örökbefogadót jogerős bírósági ítélet, illetőleg utólagos házasságkötés következtében az örökbefogadott apjának kell tekinteni.

Hogyan tudom felbontani az örökbefogadást? (Örökbefogadás megszűnése)

Az örökbefogadást a felek kölcsönös kérelme alapján a gyámhatóság bontja fel, illetve bíróság bontja fel, ha akár az örökbefogadó, akár az örökbefogadott olyan magatartást tanúsított, amely miatt az örökbefogadás fenntartása a másik félre elviselhetetlenné vált, vagy ha az örökbefogadás célját és társadalmi rendeltetését nem tölti be. Az örökbefogadó halála után az örökbefogadást annak érdekében is fel lehet bontani, hogy az örökbefogadott vér szerinti családi jogállását visszanyerje.

Az örökbefogadás bírósági felbontását bármelyik fél kérheti. Kiskorú örökbefogadott érdekében az örökbefogadás bírósági felbontása iránt a gyámhatóság és az ügyész is indíthat pert. Ha az a fél, aki ellen a pert indítani kellene, nem él, azt a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.

Az örökbefogadás felbontása nem érinti szükségszerűen mind a két szülőt, ugyanis az örökbefogadott nyilatkozik arról, hogy a megszűntetést csak az egyik, vagy minkét örökbe-fogadó vonatkozásában kéri.